Lewati ke isi

A. Huruf Abjad

Huruf dalam abjad bahasa Indonesia ada 26 seperti dalam tabel berikut.

Huruf Kapital Huruf Nonkapital Nama Ucapan
A a a a
B b be be
C c ce ce
D d de de
E e e e
F f ef ef
G g ge ge
H h ha ha
I i i i
J j je je
K k ka ka
L l el el
M m em em
N n en en
O o o o
P p pe pe
Q q qi ki
R r er er
S s es es
T t te te
U u u u
V v ve fe
W w we we
X x eks eks
Y y ye ye
Z z zet zet